Khoa học Du lịch

08 tháng 11, 2015

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu du lịch, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

 

19 tháng 12, 2017

Đo lường các tiêu chí lựa chọn học sinh có sử dụng thuyết hành vi hoạch định: Trường hợp Đài Loan, Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

-Scientific article (dịch)-   Measuring student choice criteria using the theory of planned behaviour: The case of Taiwan, Australia, UK, and USA Đo lường các tiêu chí lựa chọn học sinh có sử dụng thuyết hành vi hoạch định: Trường hợp Đài Loan, Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ (Gatfield & Chen, 2006)   Trích dẫn hoàn chỉnh Gatfield, T., & Chen, C. (2006). Measuring student choice criteria using the theory of...

19 tháng 12, 2017

Mô hình thuyết hành vi hoạch định và ý định sử dụng năng lượng sinh học ở học sinh: So sánh quan điểm giữa các nền văn hóa

-Scientific article (dịch)-   The Theory of Planned Behavior model and students’ intentions to use bioenergy: A cross-cultural perspective Mô hình thuyết hành vi hoạch định và ý định sử dụng năng lượng sinh học ở học sinh: So sánh quan điểm giữa các nền văn hóa (Halder, Pietarinen, Havu-Nuutinen, Pöllänen, & Pelkonen, 2016)   Trích dẫn hoàn chỉnh Halder, P., Pietarinen, J., Havu-Nuutinen, S., Pöllänen, S.,...

19 tháng 12, 2017

Các yếu tố quyết định đến việc lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên quốc tế ở Nam Phi

-Scientific article (dịch)-   The determinants of the career choice of international students in South Africa Các yếu tố quyết định đến việc lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên quốc tế ở Nam Phi (Fatoki, 2014)   Trích dẫn hoàn chỉnh Fatoki, O. (2014). The determinants of the career choice of international students in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 668.   Địa chỉ truy cập http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/4576   Từ khóa determinants,...

18 tháng 12, 2017

Đời sống xã hội của Bitcoin

-Scientific article (dịch)-   The social life of Bitcoin Đời sống xã hội của Bitcoin (Dodd, 2017)   Trích dẫn hoàn chỉnh Dodd, N. (2017). The social life of Bitcoin. Theory, Culture and Society. Retrieved from http://journals.sagepub.com/home/tcs   Địa chỉ truy cập http://eprints.lse.ac.uk/69229/   Tóm tắt Bài báo này không thừa nhận quan niệm cho rằng Bitcoin là tiền “không đáng tin cậy”...

18 tháng 12, 2017

Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật

-Scientific article (dịch)-   Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial education in engineering and science courses Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật (Teerijoki & Murdock, 2014)   Trích dẫn hoàn chỉnh Teerijoki, H., & Murdock, K. A. (2014). Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial education in engineering and science...

18 tháng 12, 2017

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học

-Scientific article (dịch)-   Experimental evidence on the effects of financial education on elementary school students’ knowledge, behavior, and attitudes Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học (Batty, Collins, & Odders-White, 2015)   Trích dẫn hoàn chỉnh Batty, M., Collins, J. M., & Odders-White, E. (2015). Experimental evidence...

18 tháng 12, 2017

Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp

-Scientific article (dịch)-   From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp (Fayolle & Gailly, 2008)   Trích dẫn hoàn chỉnh Fayolle, A., & Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education. Journal of European Industrial...

15 tháng 12, 2017

Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở

  -Scientific article (dịch)-   Perceptions that may affect teachers’ intention to use technology in secondary mathematics classes Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở (Pierce & Ball, 2009)   Trích dẫn hoàn chỉnh Pierce, R., & Ball, L. (2009). Perceptions that may affect teachers’ intention to use technology in secondary...

15 tháng 12, 2017

Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia

-Scientific article (dịch)-   Validation of the Technology Acceptance Measure for Pre-Service Teachers (TAMPST) on a Malaysian sample: A cross-cultural study Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia: Một nghiên cứu xuyên văn hóa (Teo, 2010)   Trích dẫn hoàn chỉnh Teo, T. (2010). Validation of the Technology Acceptance Measure for...

15 tháng 12, 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm

-Scientific article (dịch)-   Examining the influence of subjective norm and facilitating conditions on the intention to use technology among pre-service teachers: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm: một mô hình phương trình cấu trúc được phát triển từ mô hình chấp...

19 tháng 12, 2017

Đo lường các tiêu chí lựa chọn học sinh có sử dụng thuyết hành vi hoạch định: Trường hợp Đài Loan, Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

-Scientific article (dịch)-   Measuring student choice criteria using the theory of planned...

19 tháng 12, 2017

Mô hình thuyết hành vi hoạch định và ý định sử dụng năng lượng sinh học ở học sinh: So sánh quan điểm giữa các nền văn hóa

-Scientific article (dịch)-   The Theory of Planned Behavior model and students’ intentions...

19 tháng 12, 2017

Các yếu tố quyết định đến việc lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên quốc tế ở Nam Phi

-Scientific article (dịch)-   The determinants of the career choice of international students...

18 tháng 12, 2017

Đời sống xã hội của Bitcoin

-Scientific article (dịch)-   The social life of Bitcoin Đời sống xã hội của...

18 tháng 12, 2017

Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật

-Scientific article (dịch)-   Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial...

18 tháng 12, 2017

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học

-Scientific article (dịch)-   Experimental evidence on the effects of financial education...

18 tháng 12, 2017

Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp

-Scientific article (dịch)-   From craft to science: Teaching models and learning processes...

15 tháng 12, 2017

Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở

  -Scientific article (dịch)-   Perceptions that may affect teachers’ intention...

15 tháng 12, 2017

Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia

-Scientific article (dịch)-   Validation of the Technology Acceptance Measure for Pre-Service...

15 tháng 12, 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm

-Scientific article (dịch)-   Examining the influence of subjective norm and facilitating...