Khoa học Du lịch

08 tháng 11, 2015

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu du lịch, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

 

30 tháng 03, 2018

Quan điểm của giáo viên về đánh giá của cấp dưới trong các khoa giáo dục đại cương

Teachers’ perspective on upward evaluation in basic education departments in Metro ManilaQuan điểm của giáo viên về đánh giá của cấp dưới(upward evaluation) trong các khoa giáo dục đại cương ở Metro Manila(Anorico, Valdez, & Gaerlan, 2016)1 Trích dẫn hoàn chỉnhAnorico, H. C., Valdez, L. P., & Gaerlan, A. A. (2016). Teachers’ perspective on upward evaluation in basic education departments in Metro Manila. Studies in Educational Evaluation, 48,...

29 tháng 03, 2018

Các nhân tố ảnh hưởng và ngăn cản việc chọn nghề liên quan đến công nghệ ở học sinh vùng nông thôn

Các nhân tố ảnh hưởng và ngăn cản việc chọn nghề liên quan đến công nghệ ở học sinh vùng nông thôn(Alexander, Smith, & Hunt, 2006)1 Trích dẫn hoàn chỉnhAlexander, C., Smith, L., & Hunt, D. (2006). Inhibitors and Influencers of Rural Students’ Technology-Related Career Choices. AMCIS 2006 Proceedings, 281.2 Địa chỉ trang web truy cậpGoogle scholar3 Từ khóaIT Recruitment (Tuyển dụng IT); Inhibitors and influencers...

11 tháng 01, 2018

Phương pháp phản hồi tích cực

Phương pháp đưa ra phản hồi tích cực Giving constructive Feedback (Norwest Territories/ Human Resources)   Đối với mọi người trong một tổ chức lao động, việc nhận được lời phản hồi có ý nghĩa quan trọng. Việc đưa ra lời phản hồi là một nhiệm vụ mà nhà quản lí hay người hướng dẫn phải làm thường xuyên nhằm giúp người dưới quyền biết rằng công việc họ làm đã tiến triển...

08 tháng 01, 2018

Hướng dẫn viết bài báo Tổng quan

Hướng dẫn viết bài báo Tổng quan   1. Địa chỉ truy cập Plantscience.ethz.ch 2. Nội dung chính Khái quát chung về bài tổng quan. Thành phần của một bài tổng quan. Hướng dẫn chuẩn bị viết bài tổng quan theo 18 bước. Ví dụ về các bài báo tổng quan chất lượng cao thuộc chuyên ngành Thực vật học Tài liệu tham khảo.   3. Khái quát chung về bài báo tổng quan 3.1....

08 tháng 01, 2018

Phân phối giá điện cho khách hàng: Trả bao nhiêu tùy thích hoặc Tự định giá?

-Scientific article (dịch)-   Delegating Pricing Power to Customers: Pay What You Want or Name Your Own Price? Phân phối giá điện cho khách hàng: Trả bao nhiêu tùy thích hoặc Tự định giá? (Krämer, Schmidt, & Stich, 2017)   Trích dẫn hoàn chỉnh Krämer, F., Schmidt, K. M., & Stich, L. (2017). Delegating Pricing Power to Customers: Pay What You Want or Name Your Own Price? (Rationality and Competition Discussion Paper Series...

08 tháng 01, 2018

Đặt tên cho một vật: Bằng chứng cho thấy trẻ em nhạy cảm với phương pháp tạo ra một vật thể

-Scientific article (dịch)-   Young children are sensitive to how an object was created when deciding what to name it Đặt tên cho một vật: Bằng chứng cho thấy trẻ em nhạy cảm với phương pháp tạo ra một vật thể (Gelman & Bloom, 2000)   Trích dẫn hoàn chỉnh Gelman, S. A., & Bloom, P. (2000). Young children are sensitive to how an object was created when deciding what to name it. Cognition, 76(2), 91–103. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00071-8   Địa...

02 tháng 01, 2018

So sánh niềm tin về tầm quan trọng của tương tác giữa trẻ và cô nuôi dạy trẻ

-Scientific article (dịch)-   Comparing beliefs and intentions about the importance of teacher–child interactions among Greek and Cypriot pre-service kindergarten teachers So sánh niềm tin về tầm quan trọng của tương tác giữa trẻ và cô nuôi dạy trẻ và ý định tương tác ở sinh viên sư phạm mầm non Hy Lạp và đảo Cyprus (Sakellariou & Rentzou, 2012)   Trích dẫn hoàn chỉnh Sakellariou, M., & Rentzou,...

02 tháng 01, 2018

Dự đoán ý định sử dụng công nghệ dạy học của các nhà giáo dục giải trí

-Scientific article (dịch)-   Using the theory of planned behaviour to predict leisure educators’ intentions to use instructional technology Sử dụng thuyết hành vi hoạch định để dự đoán ý định sử dụng công nghệ dạy học của các nhà giáo dục giải trí (Mak & Ross, 2003)   Trích dẫn hoàn chỉnh Mak, J. Y., & Ross, C. M. (2003). Using the theory of planned behaviour to predict leisure educators’ intentions...

01 tháng 01, 2018

Khái niệm văn hoá Việt Nam trong sách giáo khoa tiếng Anh: nghiên cứu tình huống về Tết Nguyên Đán

-Scientific article (dịch)-   Vietnamese cultural conceptualisations in the locally developed English textbook: a case study of ‘Lunar New Year’/‘Tet.’ Khái niệm văn hoá Việt Nam trong sách giáo khoa tiếng Anh do người Việt soạn thảo: nghiên cứu tình huống về 'Tết Nguyên Đán' / 'Tết' (Dinh & Sharifian, 2017)   Trích dẫn hoàn chỉnh Dinh, T. N., & Sharifian, F. (2017). Vietnamese cultural conceptualisations...

01 tháng 01, 2018

Quyết định hành động: Sự sẵn sàng thi hành các hoạt động dạy học phân hóa ở giáo viên

-Scientific article (dịch)-   Deciding to act: Teachers’ willingness to implement inclusive practices Quyết định hành động: Sự sẵn sàng thi hành các hoạt động dạy học phân hóa ở giáo viên (Pace & Aiello, 2016)   Trích dẫn hoàn chỉnh Pace, E. M., & Aiello, P. (2016). Deciding to act: Teachers’ willingness to implement inclusive practices. Education Sciences & Society - Open Access Journal, 7(1). Retrieved from http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/ess/article/view/3502   Địa...

30 tháng 03, 2018

Quan điểm của giáo viên về đánh giá của cấp dưới trong các khoa giáo dục đại cương

Teachers’ perspective on upward evaluation in basic education departments in Metro ManilaQuan điểm...

29 tháng 03, 2018

Các nhân tố ảnh hưởng và ngăn cản việc chọn nghề liên quan đến công nghệ ở học sinh vùng nông thôn

Các nhân tố ảnh hưởng và ngăn cản việc chọn nghề liên quan đến công nghệ ở...

11 tháng 01, 2018

Phương pháp phản hồi tích cực

Phương pháp đưa ra phản hồi tích cực Giving constructive Feedback (Norwest Territories/...

08 tháng 01, 2018

Hướng dẫn viết bài báo Tổng quan

Hướng dẫn viết bài báo Tổng quan   1. Địa chỉ truy cập Plantscience.ethz.ch 2....

08 tháng 01, 2018

Phân phối giá điện cho khách hàng: Trả bao nhiêu tùy thích hoặc Tự định giá?

-Scientific article (dịch)-   Delegating Pricing Power to Customers: Pay What You Want...

08 tháng 01, 2018

Đặt tên cho một vật: Bằng chứng cho thấy trẻ em nhạy cảm với phương pháp tạo ra một vật thể

-Scientific article (dịch)-   Young children are sensitive to how an object was created...

02 tháng 01, 2018

So sánh niềm tin về tầm quan trọng của tương tác giữa trẻ và cô nuôi dạy trẻ

-Scientific article (dịch)-   Comparing beliefs and intentions about the importance of...

02 tháng 01, 2018

Dự đoán ý định sử dụng công nghệ dạy học của các nhà giáo dục giải trí

-Scientific article (dịch)-   Using the theory of planned behaviour to predict leisure...

01 tháng 01, 2018

Khái niệm văn hoá Việt Nam trong sách giáo khoa tiếng Anh: nghiên cứu tình huống về Tết Nguyên Đán

-Scientific article (dịch)-   Vietnamese cultural conceptualisations in the locally developed...

01 tháng 01, 2018

Quyết định hành động: Sự sẵn sàng thi hành các hoạt động dạy học phân hóa ở giáo viên

-Scientific article (dịch)-   Deciding to act: Teachers’ willingness to implement inclusive...