Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

08 tháng 08, 2018

-Scientific article (dịch)-

Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation to Environment

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

(Dancik & Barnes, 1975)


 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Dancik, B. P., & Barnes, B. V. (1975). Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation to Environment. Canadian Journal of Forest Research, 5(2), 149–159. https://doi.org/10.1139/x75-021

 

Địa chỉ truy cập

www.nrcresearchpress.com


Từ khóa

Betula alleghaniensis; Leaf variability; Yellow birch.

 

Tóm tắt

Sử dụng 4 kĩ thuật đa biến để phân tích 13 đặc điểm của 809 chiếc lá chuẩn của cây Bạch dương vàng thuộc 112 quần thể ở các địa điểm phía Tây vùng Hồ Lớn nhằm xác định sai dị hình thái lá ở loài này; từ đó xác định kiểu mẫu biến dị của lá trong mối tương quan với những khác biệt về địa điểm mà Bạch dương vàng sinh trưởng. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các quần thể về đặc điểm lá, nhưng không thể phân nhóm các quần thể dựa trên phép phân tích một vài đặc điểm đơn lẻ. Có mối tương quan chính tắc (canonical correlation) có ý nghĩa thống kê giữa hình thái lá và điều kiện tự nhiên của quần thể ở các địa điểm. Phân tích nhân tố chính (Principal component analysis) và Prim network analysis cho thấy việc ghép các quần thể thành nhóm có liên quan đến điều kiện sinh thái tại các địa điểm. Trong số các phương pháp được sử dụng, các biến chính tắc là những biến có ý nghĩa sinh học nhất và chỉ ra được mối tương quan chặt chẽ nhất giữa hình thái và môi trường. Các quần thể được sắp xếp trên trục biến chính tắc dọc gradient tự nhiên về pH đất, khả năng thoát nước tương đối, hoặc điều kiện khí hậu tại các địa điểm. Các đặc điểm hình thái có thể chịu sự điều khiển của kiểu gen và có thể đã tiến hóa nhằm đáp ứng lại các nhân tố môi trường phức tạp. Việc thu thập một lượng lớn lá chuẩn của cây Bạch dương vàng dọc vùng phân bố rộng lớn cho phép xác định thành công kiểu mẫu biệt hóa di truyền ở loài này.

 

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...