Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

08 tháng 08, 2018

-Scientific article (dịch)-

 

Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern Species from Semideciduous Mesophytic Forest

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

(Ranal, 1999)

 

 

 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Ranal, M. A. (1999). Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern Species from Semideciduous Mesophytic Forest. American Fern Journal, 89(2), 149–158. https://doi.org/10.2307/1547349

 

Địa chỉ truy cập

www.jstor.org

 

Tóm tắt

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sự nảy mầm của bào tử 8 loài dương xỉ rừng bán rụng lá Bang São Paulo, Brazil ở 4 mức nhiệt độ khác nhau. Ở phần lớn các loài, thời gian nảy mầm trung bình ngắn nhất ứng với 3 mức nhiệt độ cao hơn. Đối với Polypodium hirsutissimum, P. latipes, và Pteris denticulata, tốc độ nảy mầm tương tự nhau ở các mức nhiệt độ khác nhau. Đối với Microgramma lindbergii, M. squamulosa, và Polypodium polypodioides khả năng nảy mầm của bào tử tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ trung bình đạt 18,4; 21,7 và 25,2oC. Đối với Adiantopsis radiata và Polypodium pleopeltifolium, khả năng nảy mầm của bào tử tốt hơn ở nhiệt độ 21,7; 25,2 và 29,4oC. Trong tự nhiên, sự nảy mầm xảy ra chủ yếu vào Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, khi môi trường có nhiều bào tử, nguồn nước dồi dào và điều kiện nhiệt độ phù hợp nhất.

 

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...