Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

08 tháng 09, 2018

-Scientific article (dịch)-

Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change conditions

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

(Hsu, Oostermeijer, & Wolf, 2014)1        Trích dẫn hoàn chỉnh

Hsu, R. C.-C., Oostermeijer, J. G. B., & Wolf, J. H. D. (2014). Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change conditions. Plant Ecology, 215(8), 889–897. https://doi.org/10.1007/s11258-014-0340-0

2        Địa chỉ truy cập

https://link.springer.com

3        Từ khóa

Asplenium; Bird’s nest fern; Environmental gradient; Peripheral population; Phenotypic plasticity; Taiwan.

4        Tóm tắt

Thông thường người ta nghiên cứu phản ứng với biến đổi khí hậu của một loài bằng cách tạo vi khí hậu ex situ hoặc bằng cách dựa vào sự dịch chuyển vùng phân bố của các loài mô hình trong bối cảnh khí hậu mô phỏng. Tuy nhiên, nghiên cứu này sử dụng hướng tiếp cận ngược lại. Chúng tôi sử dụng thực nghiệm bứng trồng thuận nghịch để nghiên cứu phản ứng thích nghi in situ với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở Asplenium antiquum, một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng theo đai cao. Thu thập bào tử của loài này ở 3 đai cao khác nhau và cho nảy mầm trong nhà kính. Cây con nảy mầm từ dương xỉ (dương xỉ non) được bứng trồng thuận nghịch tại mỗi điểm thu mẫu và quan sát tốc độ sinh trưởng và tử vong của chúng trong 2 năm. Đồng thời, quan sát cây non hoang dã nảy mầm từ bào tử tại hai địa điểm để đánh giá hiệu ứng bứng trồng có thể có. Tính phù hợp về sinh cảnh, thể hiện thông qua kiểu mẫu sinh trưởng và sống sót tổng thể, suy giảm khi tăng đai cao. Chỉ có quần thể cao nguyên thể hiện sự thích nghi rõ rệt với sinh cảnh ban đầu của chúng và đạt được tỉ lệ sống sót cao nhất. Các dữ liệu vi khí hậu cho thấy rằng sự thích nghi di truyền giả định ở vị trí cao nguyên chủ yếu thông qua phản ứng với stress khô hạn vào mùa đông. Các nghiên cứu trước đó của chúng tôi về các mô hình phân bố của loài nhằm dự đoán sự mở rộng vùng phân bố của A. antiquum trong điều kiện biến đổi khí hậu cho thấy các quần thể ở rìa trên của vùng phân bố theo đai cao của loài có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng vùng phân bố này, mang lại khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện vùng rìa khi dịch chuyển. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra sự cần thiết phải cân nhắc sai dị cùng loài khi xác định tác động có thể có của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học.

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...