Khoa học Tự nhiên

08 tháng 11, 2015

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học, (tiếng Anh:Natural science) là một nhánh của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những dấu hiệu được kiểm chứng chắc chắn. Trong khoa học tự nhiên, giả thuyết được sử dụng rộng rãi để xây dựng những lý thuyết khoa học.


14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial Capacity: General Considerations Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung (Gastony, 1974)   Trích dẫn hoàn chỉnh Gastony, G. J. (1974).. American Journal of Botany, 61(6), 672–680. https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1974.tb12287.x   Địa chỉ truy cập onlinelibrary.wiley.com   Từ...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change conditions Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng (Hsu, Oostermeijer, & Wolf, 2014) 1        Trích dẫn hoàn chỉnh Hsu, R. C.-C., Oostermeijer, J. G. B., & Wolf, J. H. D. (2014). Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae (Baron et al., 2014) 1        Trích dẫn hoàn chỉnh Baron, R., Javier, E., Hilda Rolleri, C., Passarelli, L. M., Espinosa Matías, S., G, T., & Marina, A. (2014). Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae. Revista...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern Species from Semideciduous Mesophytic Forest Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá (Ranal, 1999)       Trích dẫn hoàn chỉnh Ranal, M. A. (1999). Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern Species from Semideciduous Mesophytic Forest. American Fern Journal,...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật (Gianoli & Palacio‐López, 2009)   Trích dẫn hoàn chỉnh                                                                  ...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation to Environment Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường (Dancik & Barnes, 1975)   Trích dẫn hoàn chỉnh Dancik, B. P., & Barnes, B. V. (1975). Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation to Environment. Canadian Journal of Forest Research, 5(2), 149–159. https://doi.org/10.1139/x75-021   Địa...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation fail? Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại? (Bridle & Vines, 2007)   Trích dẫn hoàn chỉnh Bridle, J. R., & Vines, T. H. (2007). Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation fail? Trends in Ecology & Evolution, 22(3), 140–147. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.11.002   Địa...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh họa = 김효곤 기자 hyogoncap@ Thời tiết nóng bức hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới]   Ủy ban liên quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC) đã đánh giá xem gần đây có bao nhiêu thay đổi quan sát được trong các hệ thống Sinh học tự nhiên mà thay đổi đó có nguyên nhân do biến đổi khí hậu....

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo (Tryon, 1970) 1        Trích dẫn hoàn chỉnh Tryon, R. (1970). Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Biotropica, 2(2), 76–84. https://doi.org/10.2307/2989765 2        Địa chỉ truy cập www.jstor.org 3        Tóm...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích dẫn hoàn chỉnh Øllgaard, B. (1990). Lycopodiaceae. In Pteridophytes and Gymnosperms (pp. 31–39). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-02604-5_10 2        Địa chỉ truy cập link.springer.com 3        Từ khóa Type Species; Growth Habit; Parallel Band; Zealand...

14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...