Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

14 tháng 10, 2018

-Scientific article (dịch)-

 

Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial Capacity: General Considerations

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

(Gastony, 1974)


 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Gastony, G. J. (1974).. American Journal of Botany, 61(6), 672–680. https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1974.tb12287.x

 

Địa chỉ truy cập

onlinelibrary.wiley.com

 

Từ khóa

Fern spore; sporangium; Cyatheaceae.

 

Tóm tắt

Bài viết này tổng thuật lí thuyết về hình thái bào tử của họ Cyatheaceae, trong đó chú trọng đến sự hiện hiện của lớp perine. Bằng chứng phân tích sodium-hydroxide cho thấy lớp hoa văn bên ngoài của một số bào tử ở Cyatheaceae là perine. Do đó, perine là đặc điểm đặc trưng của Metaxya, các loài paleotropical và một số loài neotropical của chi Sphaeropteris, hầu hết các loài Alsophila, tất cả các loài Nephelea, và một số loài Trichipteris và Cyathea. Lớp này không có ở Lophosoria cũng như nhiều loài Trichipteris và Cyathea và tất cả các loài Cnemidaria. Bài viết cũng báo cáo hai kiểu mẫu chính về số bào tử trong mỗi túi bào tử ở họ này. Lophosoria, Sphaeroptepris, Trichipteris, Cyathea, Cnemidaria và có thể Metaxya đặc trưng bởi túi bào tử chứa 64 bào tử, trong khi phần lớn các loài Alsophila và tất cả các loài Nephelea đặc trưng bởi túi bào tử chứa 16 bào tử. Sự phù hợp với phân phối chuẩn của các loại dung lượng túi bào tử với cách sắp xếp phát sinh chủng loại họ Cyatheaceae của Tryon cho thấy hệ thống phân loại của ông là phù hợp với tự nhiên. Sự nảy mầm của bào tử bên trong túi bào tử đã mở và đã phát tán chứng tỏ sự suy giảm số bào tử trong mỗi túi bào tử ở Alsophila và Nephelea có thể liên quan đến vai trò đơn vị phát tán của túi bào tử. Sự suy giảm số bào tử trong túi đi kèm với gia tăng số túi bào tử trên mỗi ổ bào tử (sorus), trong đó người ta đã ghi nhận được số túi bào tử nhiều nhất trong mỗi ổ bào tử là 1000. Con đường tiến hóa Alsophila-Nephelea có thể không phải là con đường tổ tiên trong quá trình phát sinh chủng loại của các nhóm dương xỉ bậc cao hơn.

 

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...